EMİSYON ÖLÇÜMÜ

EMİSYON ÖLÇÜMÜ

Emisyon Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi ve Raporlandırılması

KONYALAB

Emisyon: Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri olarak tanımlanır.

Emisyon Ölçümü: Tesislerin çevreye yaydıkları atık miktarlarının hesaplanarak ilgili yönetmelikler dâhilinde incelenmesi işidir. Emisyon ölçümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilir.

Laboratuvarımızda; eğitimli ve deneyimli uzman kadromuzla Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında emisyon ölçümleri, imisyon ölçümleri (hava kalitesi) ve hava kalitesi modellemeleri gerçekleştirilmektedir.

Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler4

Testing Field -Tested Materials/Products4

Deney Adı /Name of Test

Deney Metodu
(Ulusal, uluslararası standartlar, işletme-içi metodlar)

Testing Method (national, international standards, in-house methods)

Baca Gazı

(TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)

Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini (20‑1000 mg/m³ )

Ön İşlem‑ Ölçüm: Referans Metot

TS ISO 9096

 

Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini (<50 mg/m³ ) Ön İşlem‑Ölçüm: Manuel Gravimetrik Metot

TS EN 13284-1

 

Sıcaklık ve Basınç Değişimleri Dikkate Alınarak Toz Emisyon Miktarının Tayini

Ön İşlem-Ölçüm: Gravimetrik Yöntem

EPA Metot 17

 

Nominal Referans Sıcaklık Koşullarında Toz Emisyon Miktarının Tayini

Ön İşlem – Ölçüm: Gravimetrik Yöntem

EPA Metot 5

 

Karbonmonoksit (CO) ve

Karbondioksit (CO2) Tayini

Ölçüm: İnfrared Absorbsiyon Yöntemi

Oksijen (O2) Tayini

Ölçüm: Paramanyetik Yöntem

TS ISO 12039

(Baca Gazı

(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)

Kükürtdioksit (SO2) Tayini

Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu

TS ISO 7935

 

Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO2) ve Azot Oksit ( NOx) Emisyonlarının Tayini

Elektrokimyasal Hücre Metodu

 

EPA CTM 022

 

Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini

Bacharach Yöntemi

TS 9503

 

Rutubet (Nem) Tayini

EPA Metot 4

 

Nem Probu ile Nem Tayini

( ≤ 180 °C baca sıcaklığı için)

İşletme İçi Metot

(TL.31)

 

Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Tayini

Numune Alma ve Analiz: L ve S Tipi

Pitot Tüpü ile

TS ISO 10780

 

Küçük Çaplı Yada Alanlı Bacalarda S Tipi Pitot Tüpü ile Hız Tayini

EPA Metot 1 A

 

S Tipi Pitot Tüp ile Hızının Tayini

EPA Metot 2

 

Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Numune Alma

TS CEN/TS 13649

 

Halojen (HCl, HF, HBr,Cl2,Br2) Emisyonlarının Örneklenmesi

EPA Metot 26 A

 

Ağır Metal Örneklemesi

(Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, Se, Ag, Tl, Zn. V)

EPA Metot 29

 

Doğal Gaz Çevrim Santrallerinde Formaldehit Örneklemesi

EPA Metot 323

İmisyon (Çevre Havası)

Askıda Katı Maddenin PM 10 Kesrinin

Tayini-Gravimetrik Yöntem

TS EN 12341

Çöken Toz Tayini -Gravimetrik Yöntem

TS 2342

Gazların ve Buharların Derişimlerinin Tayini

Numune Alma: Difüzyon Cihazlarnın Seçimi, Taşıma Ve Belirsizlik Bişelenleri

Cihaz seçimi ve Numune Alma Noktalarının Seçimi

Ön İşlem- Analiz Yöntemi

TS EN 13528-1

TS EN 13528-2

TS EN 13528-3